Duurzaamheid

Inzetten op zonne-energie op daken

Nederland stapt de komende decennia over op duurzame energie. Daarom werkt de gemeente in de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Wilt u meer weten over de Regionale Energie Strategie? Bekijk dan onderstaande video of ga naar de website van de gemeente.

Ook in Waarder willen inwoners hier een steentje aan bijdragen. Voor het opwekken van duurzame energie hebben mensen een sterke voorkeur voor zonnepanelen op daken. Een meerderheid van de inwoners vindt deze vorm van opwek (zeer) geschikt. Inwoners vinden hierbij individuele aanpak het meest kansrijk, maar ook voor collectieve aanpak zien ze mogelijkheden. Opwek via grote zonnevelden of grote windmolens vindt een meerderheid echter (zeer) ongeschikt. Ook stellen inwoners nog andere vormen voor zoals waterstof, kernenergie en kleine boeren windmolens voor eigen gebruik (zie afbeelding).

Kleine windmolen

Wanneer er toch grootschalige energie-opwek in de omgeving van Waarder plaats moet vinden, geven inwoners vooral de voorkeur aan deze locaties: weilanden langs de A12 (vooral voor zonnepanelen), de middenberm van de A12, en langs de Tuurluur. Veel mensen willen echter ook helemaal geen grootschalige opwek in het landschap.

In 2030 is Waarder geheel energieneutraal conform de wensen van de bewoners. Daarop moet de infrastructuur dan ook aangepast worden. Om dit zonder teveel te overlast te realiseren moeten koppelkansen optimaal benut worden. Zoals het tegelijkertijd verzwaren van het net bij grootschalige werkzaamheden.