Veiligheid

Veilig dorp en veilige wegen

Huidige situatie JulianastraatDe verkeersveiligheid is het belangrijkste verbeterpunt voor het leven in Waarder. De helft van de inwoners vindt de verkeerssituatie (zeer) onveilig. De wegen die door het dorp lopen, leveren overlast op en onveilige verkeerssituaties. Dit probleem speelt vooral op de doorgaande route door het dorp vanaf de A12 naar Driebruggen. Om het verkeer af te remmen zijn er paaltjes geplaatst langs deze weg. Veel inwoners zijn niet blij met deze ingreep, omdat deze de situatie in hun ogen nog onveiliger maakt. Als alternatief stellen inwoners voor om een rondweg te realiseren. Deze zou het doorgaande verkeer uit het dorp weren. Ook zou het hele dorp een 30-kilometerzone kunnen worden.

Daarnaast wordt de relatief recente herinrichting van de Koningin Julianastraat als ongelukkig ervaren. Voetgangers hebben op het trottoir geen plaats en de instapstrook wordt als overbodig ervaren.

Ook is er de laatste jaren een toename te zien van agrarische grond op afstand. Doordat boeren daardoor meer afstand tussen hun boerderij en de grond af moeten leggen, neemt het verkeer met (zeer) groot agrarisch verkeer toe. Dit levert een gevaar op voor fietsers en voetgangers die in de verdrukking komen.

De verkeersveiligheid moet vooral verbeterd moeten worden voor fiets en voetgangers, bijvoorbeeld door het realiseren van veilige oversteekplaatsen en de snelheid van het autoverkeer terug te brengen.

Naast verkeersveiligheid is ook criminaliteit een aandachtspunt. Ruim één vijfde van de inwoners ervaart op dit vlak het dorp als (zeer) onveilig. Inbraak wordt voornamelijk als een probleem ervaren. Over de sociale veiligheid en brandveiligheid zijn de meeste inwoners tevreden.

Als inwoner kan je zelf al met een aantal simpele stappen jouw buurt veiliger maken. Weten hoe? Bekijk onderstaande video of ga naar de website over het politiekeurmerk of meer over brandveiligheid.

In 2030 ligt er een rondweg rond Waarder naar Driebruggen om zware (vracht)verkeer uit de doorgaande route te weren en de dorpskern recreatief aantrekkelijker en veiliger te maken. Ook moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van de wegen in het buitengebied door bermen te beschermen en sluipverkeer over deze lintwegen te weren.

Huidige situatie DorpDaarnaast is uiterlijk in 2025 een veilig en heringericht 30km-tracé door het dorp gerealiseerd waarin inspraak en participatie door bewoners centraal staat en een uitbereiding van woonerven in de overige straten zodat ook daar de veiligheid wordt vergroot.

Door toekomstige ontwikkelingen van randwegen richting Bodegraven en Woerden en toename van verkeer over deze randwegen neemt de verkeersdruk op de rotondes toe. Er moet extra aandacht blijven om een goede doorstroming in- en uit het dorp te garanderen, en de passages voor fietsers en voetgangers veilig te houden.

Om het gevoel van veiligheid te vergroten is er meer toezicht en controle gewenst vanuit de wijkagent en de ambtenaren van de gemeente. Dit om vandalisme te voorkomen en om de wijkagent meer zichtbaar te maken.