Woerden stemt in met verkenning grootschalige energieopwekking

De gemeenteraad van Woerden heeft op 15 juli 2021 ingestemd met een aangepast raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Hierin staat ook welke bijdrage de gemeente levert om te voldoen aan de landelijke klimaatopgave die het Rijk aan de regio’s heeft opgedragen in de Regionale Energie Strategie (RES).

Grootschalige zonnevelden

De raad heeft polder Reijerscop, polder Barwoutswaarder, de A12-zone (in en om de snelweg) en de spoorzone aangewezen als zoekgebieden voor grootschalige zonnevelden. Voor beide polders is aanvullend onderzoek nodig. Dat betekent dat de gemeente na de zomer start met de voorbereiding van het gebiedsproces voor Reijerscop en Barwoutswaarder. Daarbij kijken we samen met inwoners wat binnen het zoekgebied de beste locaties zouden zijn voor zonnevelden, welke andere thema’s er in het gebied spelen en hoe dit het beste in het landschap ingepast kan worden. Om inwoners en de gemeente te ondersteunen bij de parkontwerpen is de gemeente een samenwerking aangegaan met Architectuurinstituut AORTA, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Utrecht, commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed MooiSticht, landschapsarchitect Ben Kuipers, en de andere vier gemeenten van de Lopikerwaard (IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater).

Windturbines

De raad heeft besloten om de twee zoekgebieden A12 – oost polder Reijerscop (nabij Harmelen) en A12 – west Barwoutswaarder (tussen Woerden en Nieuwerbrug) nader te vergelijken. De raad wil dat daarbij gekeken wordt naar onder andere gezondheidsaspecten, inpassing in het landschap, energienetwerk, draagvlak, exploitatie en realisatie. De voorbereidingen voor dit onderzoek, dat tot in 2022 doorloopt, beginnen na de zomervakantie.

De raad heeft besloten dat de minimale afstand van woning tot windmolen wordt afgeleid van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar er wordt rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State. In deze uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat er een milieubeoordeling plaats moet vinden van de landelijke normen voor windturbines. De Raad van State biedt gemeenten de mogelijkheid om zelf normen te stellen, zoals Woerden doet door de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen. Ook heeft de raad besloten dat de overlast van slagschaduw van windturbines tot het minimum beperkt moet worden.

Overige besluiten van de raad

De raad wil maximaal inzetten op kleinschalige opwek. Dat wil zeggen zon op dak, kleine windmolens en kleine zonnevelden (maximaal 1 hectare). Deze kleinschalige opwek hoeft niet alleen voor eigen gebruik te zijn en de toegestane ashoogte van kleine windmolens wordt verruimd naar 25 m.

Initiatiefnemers voor grootschalige opwek kunnen alleen inschrijven via een maatschappelijke tender. Dat is een aanbestedingsprocedure waarbij niet alleen economische, maar ook ruimtelijke en maatschappelijke criteria zijn vastgesteld. De raad zal deze criteria vastleggen voordat de maatschappelijke tender opengesteld wordt.

Gestreefd wordt om een project voor duurzame energie zo veel mogelijk lokaal in eigendom te krijgen, ten minste voor 50%. Ook wil de raad dat er een verwijderingsbijdrage wordt betaald voor grootschalige zonnevelden of windturbines, om te voorkomen dat grondeigenaren of de Woerdense samenleving opdraaien voor de kosten van verwijdering na afloop van een project.

Het vervolg

Na de zomervakantie beginnen de voorbereidingen voor het gebiedsproces voor grootschalige zonnevelden en windmolens. Mocht u hier ideeën of vragen over hebben dan kunt u per mail contact opnemen met de gemeente Woerden. Als dorpsteam blijven wij de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en zullen wij u via nieuwsberichten en via sociale media op de hoogte houden.

Het volledige besluit en alle amendementen kunt u vinden op de website van de gemeente woerden onder agendapunt 3.